Składka

 

Na podstawie Uchwały nr 27/XXXV Rady Naczelnej ZHP  z dnia 15 listopada 2008 r. w sprawie składek członkowskich zuchy zobowiązane są do płacenia składek w wysokości 36 zł rocznie.

 

„1. Na podstawie § 78 Statutu ZHP, Rada Naczelna ZHP określa wysokość składek członkowskich, zwanych dalej składkami, zasady ich zbierania i podziału pomiędzy jednostki harcerskie oraz tryb rozliczania, a także zasady i tryb udzielania ulg i zwolnień.

2. Wysokość składki wynosi dla wszystkich członków 36 zł za rok.

[…]

5.Składkę dzieli się następująco: 20% dla podstawowej jednostki organizacyjnej, 20% dla hufca, 20% dla chorągwi, 40% dla Głównej Kwatery ZHP. W przypadku podstawowego przydziału służbowego do hufca, chorągwi lub Głównej Kwatery ZHP, jednostce tej przypada również część składki przewidziana dla niższych poziomów struktury.

6. Składki przeznacza się:

·  z części należnej dla hufców i chorągwi: na kształcenie, pomoc programowo-metodyczną dla jednostek oraz pokrycie kosztów funkcjonowania władz hufców  
i chorągwi,

·  z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP: na pokrycie składek członkowskich  
w międzynarodowych organizacjach skautowych, których członkiem jest ZHP, pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania władz naczelnych ZHP, kształcenie  i pomoc programowo-metodyczną.”

 

W związku z powyższym co miesiąc(łącznie z październikiem) będzie zbierana składka w wysokości 3 zł. Prosimy o jej regularne uiszczanie.

Kadra Gromady Zuchowej ‘Tropiciele Marzeń’

 


Kontakty

6 GZ 'Tropiciele Marzeń'

ul. Krasickiego 22
46-300 Olesno

Szczep "Feniks"
www.szczepfeniks.webnode.com

Hufiec Lubliniec
Chorągiew Sląska


dh Olga 696668158
dh Ania 783149129